جهت ارتباط و بهره مندی هادیان سیاسی شرکت کننده در طرح سیر مطالعات هادیان سیاسی بسیج

کانال سیر مطالعات هادیان سیاسی بسیج

این کانال ۱۵۱ عضو دارد.

عضویت در کانال

مشاهده کانال در وب

لینک کانال جهت استفاده در پیامرسان (مسنجر)

کپی لینک بالا در حافظهکپی لینک بالا