پشتیبانی تبلیغ و تبادل گروه مذهبی قلم

کانال ارتباط و تبلیغ

کانالهای :

@rahro110

@zakeran110

این کانال ۶ عضو دارد.

عضویت در کانال

مشاهده کانال در وب

لینک کانال جهت استفاده در پیامرسان (مسنجر)

کپی لینک بالا در حافظهکپی لینک بالا