امید زندگی

|وقتۍ همه چیز #ٺیره و #تار بنظر میرسه..