دشمنان داخلی

در طول تاریخ ایران و انقلاب اسلامی ایران این منافقین و دشمنان داخلی بودند که بیشترین ضربه ها را به کشور وارد کردند آن هم ضربه های جبران ناپذیر.