ت هذیب ن ف س

بدون شک هرکس #تهذیب_نفس کرد؛ رستگار شد.