باران شق

همه جا ؏ ــشق بورزید سینه با ؏ ــشق قشنگ است بشناسید خدا را هر کجا یاد خدا هست سقف آن خانه قشنگ است❤ باران ؏ ــشق کانالی پر از #دعاهای_مجرب_و_خاص جایی برای با خدا بودن و از خدا گفتن و شنیدن