بات مترجم

این روبات از API سرویس ترجمه گوگل استفاده می کند