نابرابری | کانال مجتبی رجب زاده

🔻هشدار #شهید_مطهری درباره شرط تداوم انقلاب: