کتاب‌خون!

کتاب‌نخوانی ناشی از #عدم_اعتیاد به کتاب است!