🏡 خانه » فان

پرسش وپاسخ

گروه پرسش وپاسخ درمانی گیاهی و مشاوره خانواده و ارسال داروهای گیاهی به کل کشور

فقط نوسان

در این کانال دست نوشته های خودمان در بورس را مینویسیم مسولیت سود وضرر با خودتان است

بینام

❗ارتباط با ادمین جهت افزودن امکانات شخصی به بات:

Go to Top