لطفا به روز باشید

کاملا #رایگان#باسوات شیمبه روز باشیم تا گرفتارنشیمسواد جدید برای دنیای جدیدارتباط با تحریریه کانال #سوات@hamidseddigh