کانون تبلیغاتی مرصاد

🔴قابل توجه #مؤسسات فرهنگی، آموزشی، تحصیلی، عقیدتی، اخلاقی و عرفانی