زمینه سازان ظهور

نام کانال به احترام اخرین توصیه شهید مدافع حرم🌺مصطفی نبی لو…که گفتند:به ما ❌#نگویید مدافعان حرم،ما ✌زمینه سازان ظهور هستیم…از 👈#مدافعان_حریم_عشق به👈 زمینه سازان ظهور تغییر یافت