من جهادی ام

کانالی برای #تعالی_خانوادهای_ایران_زمین #روشنگری_جهادی #مطالبه_گری #پرسشگری_شفافیت در محتوا #آموزش_سوادرسانه ای و #فضای_مجازی #آسیب_شناسی_فضای_مجازی #جنگ_نرم_جنگهای_هیبریدی#تبلیغات موثر_ارتباط با ادمین@rzanganh