هواداران دکتر محمود احمدی نژاد

بر آن عهد که بستیم…..