نیکوکاران موسسه ی همیاری اشکورمرکزی

این موسسه به عنوان یک سازمان مردم نهادباهدف خیرخواهانه ی حمایت از #توسعه_روستاهای_محروم_اشکورمرکزی تشکیل ومراحل ثبت راسپری می کند،ازعموم مردم انتظارهمیاری ومشارکت فعال داریم .