سنگر نرم

برای هماهنگی، هم‌افزایی و تبادل اطلاعات ؛ با تولید و نشر مطالب به صورت #موضوع_محور به فرمان ولی امر مسلمین لبیک می‌گوییم.