🏡 خانه » مُ

متن کوتاه

⃤⚘تَنهاییم اَزجآیی شُروع شدکِه بین هَمه مُنتَظر کسی بودم کِه نَبود!!@text_short💙

پرنسس

یه کانال خیلیییییی خوب واسه همه دخیا ی خوب

Go to Top