عموروحانی (تربیت هنرمندانه)

اجرای #جشن های مختلف و شاد مذهبی با بیش از 300 اجرا در کشور