رازخ دا

💖به خدا که وصل شویآرامش وجودت را فرا میگیرد!