دخت رونه های ناب

دخترا مثل پروانه اند دیدنشان سخت ، و گرفتنشان سخت تر به افتخار دخترای با معرفت #ADMIN @y.s.n.83@t.m.n83 #MODIR @A.N.H.T