فقط دخترا

لطفا به هیچ عنوان پسر در این گروه نیاد فقط دخترها💜💜 لطفا احترام را نگه دارید✅ بی ادبی ممنوع⛔ باهم مهربان باشیم ✅ حرف های نادرست ممنوع⛔ عکس های بد ونادرست ممنوع⛔ از شما بخاطر رعایت مقررات سپاس گزاریم💎