🏡 خانه » تولیدی

تولیدکنندگان و تجار صنعت بلدرچین و کبک

تولیدکنندگان و پرورش دهندگان بلدرچین کبک و سایر طیور پرورشی به همراه بازاریابها پخش کننده ها و تجار صنعت طیور در این گروه جمع هستند از استان یزد و سراسر ایران