تبیین منظومه فکری رهبری

این کانال جهت تبیین منظومه فکری مقام معظم رهبری به روش ارائه‌ی #سیر_مطالعاتی و برگزاری #دوره‌های_آموزشی ایجاد شده است.